Návštěvní řád stadionu

§ 1 Obecná ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená nájemcem (dle nájemní smlouvy se Statutárním městem Jihlava ze dne 28.12.2006) fotbalového stadionu  FC VYSOČINA Jihlava a.s. označovaného rovněž názvem Stadion Jiráskova 69, kterým je akciová společnost FC VYSOČINA Jihlava a.s. se sídlem Jihlava ,Jiráskova 69, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Stadionu Jiráskova 69, vstupujících do areálu  Stadionu Jiráskova 69 a používající zařízení  Stadionu Jiráskova 69.
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu Stadionu Jiráskova 69 je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na Stadionu Jiráskova 69 vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2  Stadion Jiráskova 69
1. Stadion Jiráskova 69 slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její nájemce společnost FC VYSOČINA Jihlava a.s. .
2. Veřejnost může do areálu Stadionu Jiráskova 69 vstupovat pouze se souhlasem nájemce  tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím nájemce stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou Stadion Jiráskova 69 využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FC VYSOČINA Jihlava a.s. jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě nájemce Stadionu Jiráskova 69 je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt na Stadionu Jiráskova 69
1. Na Stadionu Jiráskova 69  mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Stadionu Jiráskova 69 má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze Stadionu Jiráskova 69 vyveden. Při opuštění Stadionu Jiráskova 69 ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
2.Stadion Jiráskova 69 je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno nájemcem Stadionu Jiráskova 69 z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném nájemcem Stadionu Jiráskova 69 pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném  sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve Stadionu Jiráskova 69, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
6. Zakoupením vstupenky dává návštěvník souhlas s použitím své fotografie v rámci fotografií pořízených na Fotbalových utkáních.

§ 4 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu do Stadionu Jiráskova 69 je povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při  použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných  nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
3. Do prostoru areálu  Stadionu Jiráskova 69 je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu  Stadionu Jiráskova 69. O zákazu vnášet takové předměty do Stadionu Jiráskova 69 je z pověření  nájemce stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech nájemce.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do Stadionu Jiráskova 69, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebo jsou uvedeny na interním seznamu rizikových osob, nebude umožněn vstup do Stadionu Jiráskova 69. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval. Následně má pořadatel právo údaje takto zjištěné systematicky využívat v případech porušení návštěvního řádu.

6. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.


§ 5 Chování na Stadionu Jiráskova 69
1. Každý návštěvník Stadionu Jiráskova 69 je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Stadionu Jiráskova 69 a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na Stadionu Jiráskova 69  právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i  policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci  Stadionu Jiráskova 69  jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování  tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru Stadionu Jiráskova 69 bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6  Zákazy
1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Stadionu Jiráskova 69 zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy apod.
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele   Stadionu Jiráskova 69 .
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu, nebo při jeho zakončení mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím, nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
c) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
d) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
e) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
f) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
g) ničit zařízení a vybavení  Stadionu Jiráskova 69 .
h) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku  FC VYSOČINA Jihlava a.s. nebo Stadionu Jiráskova 69,
ch) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Stadion Jiráskova 69
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru Stadionu Jiráskova 69, tak z průběhu akce,
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
3. Nájemce  Stadionu Jiráskova 69 je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených  škodních následků. Nájemce Stadionu Jiráskova 69 je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup na Stadion Jiráskova 69 .

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Stadionu Jiráskova 69 je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem  FC VYSOČINA Jihlava a.s. .

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC VYSOČINA Jihlava a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup a užívání Stadionu Jiráskova 69 uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
FC VYSOČINA Jihlava a.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit vedení FC VYSOČINA Jihlava a.s..

§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni  ze Stadionu Jiráskova 69 a postihnuti zákazem vstupu do Stadionu Jiráskova 69 . To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření  trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FC VYSOČINA Jihlava a.s.  nebo pořadateli dané akce.
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů
Návštěvníci berou na vědomí, že celý areál Stadionu Jiráskova 69 je monitorován průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v Stadionu Jiráskova 69 mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Návštěvníci berou na vědomí, že FC VYSOČINA Jihlava, a.s. a dále i Fotbalová asociace České republiky ("FAČR") a Ligová fotbalová asociace ("LFA"), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v České republice.
Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 FAST-BETTING DATA

Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

English version: The collection and/or transmission and/or production and/or dissemination of any information or data regarding match developments, conduct or any other factor in any game, or any kind of recording of any audio, video or audio-visual material in any game (whether by use of electronic devices or otherwise) for the purposes of any form of betting, gambling or commercial activities that have not been authorised in advance or for any other purposes that violate these terms and conditions, is strictly forbidden at the Stadium, except where authorisation or permission is expressly granted by the League and the Club. Mobile phones may only be used for personal, private use. In the event of a breach of these terms and conditions, visitors may be refused access to or removed from the Stadium.

§ 13 Účinnost
Tento Návštěvní řád Stadionu Jiráskova 69  je účinný od soutěžního ročníku 2008/09 s platností od 1.7.2008. Naposledy byl modifikován dne
25.8.2023.

Vedení FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

 
Klub
Aktuálně

Hodnocení sezóny: U14 - Jakub Pavlas

Výbornou sezónu má za sebou náš výběr starších žáků v kategorii U14. Talentovaní mladíci z Vysočiny zdatně konkurovali moravskoslezské špičce a v konečné tabulce MSŽL obsadili 3. příčku za Baníkem a Zbrojovkou. Hodnotící komentář trenéra Jakuba Pavlase může rozhodně být pozitivní. Celý článek

 
Servis
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu